Unio Excursionista de Sabadell

INICI / condicions generals

Condicions Generals per a la contractació de serveis amb la UES:
En Compliment De La Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t'informem que UES.CAT És un domini d'Internet i registrat a nom de la Unió Excursionista de Sabadell amb NIF G58066598 situada al carrer Salut 08202 de Sabadell (Barcelona).
UES.CAT (en endavant referida com UES)

Condicions Contractació Entre la UES i l'usuari:

1. L'usuari declara que és major d’edat (Major de 18 anys) i disposa de capacitat legal suficient per contractar els serveis oferts a la nostra web, d'acord amb les presents condicions , las quals declara conèixer i entendre i manifesta el seu acord.
En el cas de contractació per menors d’edat, es requereix l'autorització dels pares o tutors legals per poder gaudir del servei contractat. La UES no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenats per l'usuari atès que no pot constatar l’edat dels mateixos.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts del nostre lloc de conformitat amb la llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix la UES en cada moment, abstenint-se de :

(A) Transmetre a tercers no autoritzats el seu nom d’usuari i contrasenya. l’usuari es compromet a comunicar immediatament a la UES l’accés a aquesta informació per part d’usuaris no autoritzats.

(B) Introduir a la xarxa programes susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de la UES o dels seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa interna o d'aquest Lloc Web.

(C) Realitzar Activitats il•lícites, contràries a la bona fe, als costums, a la moral o a l'ordre públic.

(D) Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la regulació sobre la propietat intel•lectual i o industrial o contra qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic.

(E) Reproduir, duplicar, vendre o explotar amb finalitats comercials qualsevol contingut del lloc web.

(F) Difondre continguts de caràcter insultant, racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

2. Al registrar-se a UES.cat, l’usuari escollirà un usuari i contrasenya que posteriorment li seran confirmats per correu electrònic.
L'usuari haurà de custodiar degudament les claus i contrasenyes facilitades atès que són de caràcter personal i confidencial, i es fa responsable de l’ús que en puguin fer terceres persones a les quals l'usuari les hagi facilitat.

3. L'usuari és de responsable de facilitar correctament les dades en els processos d’inscripció, contractació o compra de productes i serveis proveïts a través de la web de la UES, i prestarà especial atenció quan hagi de donar dades de terceres persones , fixant-se que coincideixin amb les que consten en els seus respectius documents d’identitat (DNI o passaport).

4. La UES és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris en el procés de compra de productes i serveis a través de la nostra pagina web. La UES es compromet al compliment de la seva obligació de mantenir el secret i confidencialitat de les dades de caràcter personal.
La UES adoptarà les mesures necessàries per evitat l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, adaptant-se al que estigui previst a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
L'usuari accepta que les dades personals facilitades en el procés de compra o contractació dels nostres serveis o productes siguin incorporats un fitxer automatitzat, del qual titularitat correspon a la UES, Amb la finalitat de prestar adequadament el servei sol•licitat, donar compliment als requisits de facturació, comptabilitat i auditoria de la UES, fer anàlisis estadístics , verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament, així com realitzar comunicacions comercials per correu electrònic sobre altres productes que es comercialitzen a través de la pàgina web de la UES i que es considerin d'interès de l'usuari.
En cas que l'usuari no desitgi rebre comunicacions comercials d’altres tipus, pot dirigir-se en qualsevol moment a la UES enviant un correu electrònic a l’adreça info@ues.cat.
L'usuari també podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel•lació mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant la UES al carrer Salut 14-16 de Sabadell, 08202 | T: 93 725 87 12 | Fax: 93 725 05 90 .

Igualment, per a la prestació del servei contractat, l'usuari accepta que la UES comuniqui les seves dades de caràcter personal a tercers proveïdors de serveis que participin en el servei i les precisin per la formalització (ja siguin transports, empreses d’aventura, operadors turístics, hotels, albergs, federacions, etc.) L'usuari tindrà accés a aquestes condicions durant el procés d’inscripció. Així mateix, en els casos en els quals l’usuari inscrigui o beneficiï a terceres persones, es compromet de forma expressa a obtenir el consentiment d’aquestes terceres persones abans de comunicar les dades a la UES.
El document de formalització d’inscripcions, compres o contractació de serveis serà arxivat en una base de dades propietat de la UES.

El Client podrà identificar i corregir els errors produïts en la Introducció de dades comunicant-ho a la UES, utilitzant el tràmit referit anteriorment en aquesta clàusula. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a la UES qualsevol modificació. La UES es reserva el dret d’excloure dels serveis registrats a tot usuari de que hagi facilitat dades falses , sense perjudici de les altres accions legals que corresponguin.

5. La UES disposa dels permisos per l’exercici de les activitats que proposa

6. Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos, fotografies etc que figuren a la web de la UES es troben protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial reservats expressament per la UES o, si s’escau, per les persones i empreses que figuren com autors o titulars dels drets. La Violació dels drets anteriors serà perseguida de conformitat amb La legislació vigent. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la pàgina web de UES.cat per a usos diferents de la legítima informació o contractació per part dels usuaris dels serveis oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de la UES.

7. Els links o enllaços a altres pàgines web que apareguin a les pàgines de UES.cat s’ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, La UES no es responsabilitza dels productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin a les pàgines ubicades en altres dominis.

8. Cookies (galetes): a UES.cat recollim informació dels usuaris mitjançant l’ús de galetes per analitzar la seva conducta al navegar per la nostra pàgina web i d’aquesta manera proporcionar els nostres serveis de manera més eficient i per introduir millores.
Una galeta és u petit arxiu de dades què és transferit al disc dur del vostre ordinador. La UES utilitza la tecnologia de galetes per recopilar dades addicionals sobre l'ús del lloc web. La navegació per la pàgina web de la UES implica consentir la instal•lació de les galetes (excepte en la mesura que l'usuari hagi modificat la configuració del navegador per rebutjar galetes).

Cessió d'informació: En ocasions contractem a proveïdors de serveis per dur a terme la prestació dels serveis que oferim. Podem compartir les vostres dades personals amb les aquests proveïdors de serveis mantenint la nostra obligació de confidencialitat compatibles amb la política de protecció de dades garantint que els tercers utilitzin les dades personals únicament per nosaltres i d’acord amb les nostres condicions.

9. Si Qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, total o parcialment nul • la o ineficaç, aquesta nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul • la o ineficaç, subsistint la resta de les condicions generals, i considerant-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, com no existent.

10. L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d’aquest servei és l'espanyola. En cas de divergències en la interpretació d’aquestes clàusules seran competents per al seu estudi de les el jutges i tribunals de Sabadell
Els continguts, productes i serveis Inclosos a la web UES.cat són conformes a la legislació espanyola, i no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on aquests continguts no estiguin degudament autoritzats. Correspon, doncs, als usuaris de fora d'Espanya verificar la possibilitat d'Importar o utilitzar els productes o serveis que ens sol•licitin.

11. Els preus finals indicats a al pantalla inclouen l'IVA i qualsevol altre impost sigui d’ aplicació al tipus vigent en el moment de contractació.

12. La UES es reserva el dret a revisar i modificar les presents condicions en qualsevol moment. L'usuari estarà subjecte a les polítiques i condicions vigents el moment en què utilitzi la present pàgina web a no ser que per llei o per decisió d'organismes governamentals hàgim de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques o les condicions.

13. Per qualsevol queixa, suggeriment o reclamació l'usuari s'ha d'adreçar a l’adreça que consta a l'encapçalament.

CONDICIONS DEL PAGAMENT ONLINE
Condicions per a comandes de pagament on-line

1. LA UES publica la informació subministrada i autoritzada per les seccions i pels organitzadors de les activitats sobre dates , horaris o localitzacions. Qualsevol informació complementària s’ha de demanar als vocals organitzadors de les mateixes.

2. Les inscripcions de pagament online no poden ser modificades ni cancel•lades En cas de no poder assistir, es podrà realitzar un canvi d’assistent a través de la web de l’apartat les meves reserves.
L’usuari no podrà reclamar la devolució de l’import d’una reserva un cop feta la compra. Només es retornaran els diners en cas de cancel•lació de l’activitat per part de l’organitzador, si no es pot realitzar un altre dia.

3. L’usuari té la obligació de presentar-se en el punt de trobada de l’activitat dins de l’horari especificat a la web i al correu de confirmació de la comanda o a la data i hora acordada telefònicament amb el proveïdor si la reserva s’ha fet per telèfon. En caso de no complir amb aquest horari, el proveïdor no tindrà la obligació d’assegurar la realització de la activitat a l’usuari. En caso de no presentació per part de l’usuari en la data i hora reservades, el proveïdor donarà per realitzada la activitat sense possibilitat de canvi ni devolució. Així mateix, en cas que l’usuari arribi tard al servei contractat, el proveïdor podrà descomptar aquest temps del total.

4. La UES no es fa responsable de que l’usuari no rebi el e-mail de confirmació de la comanda per no haver escrit l’adreça de correu electrònic correctament.

5. L’usuari que efectuï una reserva a través del sistema accepta que la UES posi en coneixement del proveïdor el seu telèfon de contacte amb l’únic objectiu de poder-lo usar si sorgís algun imprevist amb la seva reserva o per acordar horaris, punt de trobada, etc.

Com puc cancel•lar la meva reserva? La majoria de comandes de pagament On line no poden ser modificades ni cancel•lades, pel que no podràs reclamar la devolució de l'import una vegada feta la compra i només se't tornaran els diners en cas de cancel•lació de l'activitat per part del proveïdor.
En alguns casos excepcionals, el proveïdor permet canvis o cancel•lacions de comandes de pagament On line cobrant unes despeses, que el proveïdor fixarà en cada cas.
Per sol•licitar un canvi o cancel•lació envia un email a info@ues.cat indicant el localitzador de la reserva. Totes les cancel•lacions comportaran unes despeses de gestió del 5% del total de la reserva, més la quantitat que el proveïdor consideri.
En cas que la reserva sigui un regal, la cancel•lació l'haurà de sol•licitar la persona que ha contractat l'activitat, no la que ha rebut el regal.

Com puc modificar la meva reserva? La majoria de comandes de pagament On line no poden ser modificades.
Existeixen casos excepcionals, en els quals es permet realitzar modificacions en un termini específic de temps, sempre subjectes a la disponibilitat de les places. En cada activitat t'informarem de si existeixen aquests terminis, i de quin temps disposes per sol•licitar un canvi. Una vegada passat el temps establert, no es permetran modificacions.
Per sol•licitar un canvi envia un email a info@ues.cat indicant el localitzador de la reserva.
En cas que la reserva sigui un regal, el canvi l’haurà de sol•licitar la persona que ha contractat l'activitat, no la que ha rebut el regal.

Com puc canviar l'assistent? Una vegada hagis realitzat la reserva, en cas de no poder assistir a l'activitat, podràs realitzar un canvi d'assistent a través del web de l'apartat les meves reserves.