• « 10/2022 » loading...
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6

Condicions generals de contractació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web: www.ues.cat, és propietat d’ UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL, amb CIF G58066598 i adreça fiscal Carrer de la Salut 14-16 08202 SABADELL (Barcelona), actuant comercialment amb la marca UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL.

Les Condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, en especial, la llei 7/1998 de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació; la llei 3/2014 de 27 de març per la que es modifica el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidor i Usuaris; la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal; la llei 7/1996 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista; i la llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions es podran dur a terme mitjançant el lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant en temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per unes altres posteriors. Tot i així, UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL es reserva el dret d’aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L’objecte de la pàgina web és la inscripció d’activitats, tramitació de llicències federatives i altes de socis.

La durada del contracte quedarà vinculada a la finalització del servei contractat.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. Igualment, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés al lloc web d’ UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL i a la contractació mitjançant el mateix.

Per inscriure’s a les nostres activitats, es pot dirigir a l’apartat corresponent de la nostra botiga online.

Un cop acabat el procés de compra, el client rebrà una confirmació per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en el termini de 24 hores des de la finalització del servei no es rep la confirmació, es pot posar en contacte amb UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL per telèfon o al correu electrònic: info@ues.cat.

Tots els continguts de la web estan en català.

Característiques, oferta i vigència dels serveis

A les activitats que s’ofereixen a la nostra botiga online es detallen les seves característiques essencials, com poden ser tipus d’activitat, material necessari, modalitats i cobertures, i hores de sortida i arribada. I també, informació sobre les tramitacions de les diferents llicències de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), carnet Catalunya Orientació (CAT-O) i carnet de la Federació Catalana d’Espeleologia, que tramita UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL, així com la documentació necessària per obtenir les llicències i les característiques que necessita l’usuari per a poder acreditar-se.

En cas d’una activitat en oferta, sempre s’indicarà el preu de l’oferta i la seva validesa al costat de les seves característiques essencials.

En compliment de la normativa vigent, UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL ofereix informació sobre totes les seves activitats, les seves característiques i els preus. Tot i així, UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL es reserva el dret a retirar, reposar, o canviar les activitats que s’ofereixen a la seva pàgina web mitjançant el canvi en el contingut de la mateixa. Així, les activitats que s’ofereixen en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l’accés als serveis esmentats.

Garanties

Tots els serveis que s’ofereixen a la pàgina web tenen la garantia corresponent al tipus de servei i al temps i forma de prestació de serveis que s’hagi sol·licitat.

UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL disposa d’un servei d’atenció al client, per telèfon o correu electrònic: info@ues.cat, on es podrà adreçar la reclamació corresponent en cas de disconformitat.

Preus

Totes les activitats indiquen el preu de venda en Euros.

Despeses i prestació dels serveis

UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL realitza els serveis cobrant una quantitat segons l’activitat o inscripció que esculli l’usuari en concepte de despeses derivades de l’activitat contractada.

Formes de pagament i execució del servei

El client podrà abonar l’import del seu servei triant qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra s’haurà d’indicar la tria:

 • Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquin la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc en el TPV (Terminal Punt de Venda del Banc) i no són introduïdes ni enregistrades a cap servidor d’ UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL.

Al pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les dades següents: número de la targeta, data de caducitat, i un codi de validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva a la part de darrera de la targeta, oferint, d’aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Si l’import d’una compra s’hagués carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anulació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament  als comptes del proveïdor i del titular es faran com més aviat millor.

Ara bé, si la compra hagués estar realitzada pel titular de la targeta, i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver exercit el dret a desistiment o de resolució i, per tant, s’hagués exigit indegudament l’anulació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anulació.

La disponibilitat de les activitats que ofereix UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL pot variar en funció de l’aforament que estableixi l’organització. En el supòsit de la no execució per indisponibilitat, UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL, en el moment que tingui coneixement d’aquesta situació, ho notificarà al client, mitjançant un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL podrà donar la doble opció:

 • O bé, oferir al client, sense augment de preu, un servei de característiques similars o de qualitat superior
 • O bé, excepte per raons justificades i demostrables per UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL dins d’aquest període, abonar les quantitats pagades pel servei anul·lat.
Dret de desistiment, reemborsament del pagament i reclamacions

D’acord amb el que estableix l’article 103 de la llei 3/2014 de 27 de març per la que es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, el subministrament de serveis o bens confeccionat d’acord a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva mena, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

En aquest sentit, informem que les reserves estan exemptes del dret de desistiment.

Reemborsament del pagament

El reemborsament al client de les quantitats rebudes es durà a terme utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre i quan no s’hagi disposat el contrari.

L’UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

Reclamacions

Si el client desitja presentar una reclamació, UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL està situada a Carrer de la Salut 14-16 08202 SABADELL (Barcelona) o pel correu electrònic: info@ues.cat.

Cancel·lació de la reserva

Les inscripcions, tramitacions de carnets federatius i les altes de socis que es realitzin online no poden ser modificades ni cancel·lades. Per les inscripcions a activitats es podrà realitzar el canvi de la persona que hi assisteixi.

En casos excepcionals, com baixes mèdiques justificades, es podran fer modificacions en un temps estipulat, depenent de l’activitat i les condicions de la mateixa.

L’usuari no podrà reclamar l’import de la seva reserva un cop realitzada, només en el cas que no es dugui a terme l’activitat perquè l’organitzador no pugui assistir, es tornarà l’import o en canviarà el dia.

Jurisdicció

UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri pertinents per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o dirigir-se a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL té el seu domicili a Barcelona, Espanya.